Home»Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1              Object: deze kunnen zowel goederen zijn hetzij geleverd of afgehaald, alsook diensten geleverd door de BVBA Zandgroeve De Maere.

1.2             Firma De Maere: De BVBA Zandgroeve De Maere die deze algemene voorwaarde in een overeenkomst gebruikt.

1.3             Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon, danwel diens rechtsopvolger, die een overeenkomst wenst af te sluiten met de BVBA Zandgroeve De Maere

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1              Deze voorwaarden zijn van  toepassing op alle door de Firma De Maere uitgebrachte offertes, door de Firma De Maere gesloten overeenkomsten en door de Firma De Maere verrichte werkzaamheden.

2.2              Indien in een overeenkomst of contract schriftelijk bijzondere bepalingen ; bv. Met het oog op de bijzondere aard van het object of met het oog op het uitvoeren van werkzaamheden verbonden met verhoogde risico’s, prevaleren deze bepalingen boven de algemene voorwaarden.

2.3              De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door de Firma De Maere niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1              Alle door de Firma De Maere uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen de Firma De Maere niet binden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

3.2             Deze schriftelijke offerte dient getekend te worden door de zaakvoerder.

3.3             De Firma De Maere behoud zich het recht een opdracht te weigeren indien geen contract tussen beide partijen werd afgesloten.

3.4            Door de Firma De Maere in een offerte vertrekkende gegevens zijn volstrekt privaat en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

4.1             Wijzigingen in de overeenkomst op verzoek van de Klant zijn voor de Firma De Maere slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de Firma De Maere werd bevestigd en deze bevestiging door beide partijen werd ondertekend.

4.2             Indien door de Klant verlangde wijzigingen leiden tot een overschrijden van een eventueel overeengekomen levertijd zal deze overschrijding de Firma De Maere niet kunnen worden toegerekend en wordt de levertijd verlengd met een termijn, die in verhouding staat tot de verlangde wijziging.

4.3              Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen werkzaamheden/leveringen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd vanwege de staat van het terrein of kwaliteit van het object, die de Firma De Maere bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen, is de Firma De Maere gehouden de Klant hiervan in kennis te stellen. Beide partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De alsdus overeengekomen wijzigingen van den overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de Firma De Maere zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen werden ondertekend.

4.4              Zowel de Firma De Maere als de Klant hebben het recht in de in artikel bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de Firma De Maere tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden/leveringen zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1             Tenzij door de Firma De Maere schriftelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in EURO en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2             De opgegeven prijzen in de offerte zijn slechts bindend indien de Firma De Maere vooraf de werf heeft bezocht.

5.3             Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarde behoudt de Firma De Maere het recht eventuele toegestane kortingen in de toekomst te schrappen.

 

Artikel 6 Facturatie

6.1              Facturatie kan gebeuren per elektronische weg. De koper erkent de rechtsgeldigheid van deze elektronische facturen bij aanvaarding van deze voorwaarden.

6.2             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door de Firma De Maere verzonden facturen plaats vinden binnen de 15 dagen na factuurdatum.

 6.3             Indien de Klant niet binnen de daarvoor geldende termijn betaalt, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag, meer een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimuum van € 150) als schadebeding.

6.4              Bij niet-betaling behoud de Firma De Maere het recht voor om verdere werkzaamheden/leveringen te staken alsook overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.5               In geval van wanbetaling, zullen alle overige facturen opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn.

6.6              De door de Firma De Maere tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden/leveringen zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

6.7              Kosten van betalingsherinneringen kunnen worden aangerekend.

Artikel 7 Termijnen

7.1              Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de door de Firma De Maere opgegeven termijnen niet bindend.

7.2              Blijft ingeval van overschrijding van een door de Firma De Maere opgegeven termijn nakoming binnen een door de Klant schriftelijk te stellen redelijke termijn alsnog uit, zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. De door de Firma De Maere verrichte werkzaamheden tot het moment van ontbinding zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

7.3              In geen geval heeft de Klant recht op schadevergoeding wegens overschrijding van een opgegeven termijn.

 

Artikel 8 Oplevering

8.1             De overeengekomen werkzaamheden gelden als voltooid, indien de Firma De Maere de Klant hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

8.2             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant gehouden het betreffende object binnen 1O werkdagen na dagtekening van de in artikel 8.1. genoemde kennisgeving in het bedrijf van de Firma De Maere in ontvangst te nemen.

 

Artikel 9 Klachten

9.1             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen klachten betreffende de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen onmiddellijk bij levering geformuleerd te worden. Na het verlaten van de werf worden geen klachten meer aanvaard.

9.2            Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

9.3             De leveringsbons worden toegestuurd op aanvraag en dit binnen de 8 dagen na verzending van de factuur.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1            De Firma De Maere is slechts aansprakelijk voor schade aan het object. Verdere aansprakelijkheid van de Firma De Maere voor schade in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2           De objecten worden steeds geleverd of opgehaald op berijdbare en toegankelijke wegen die bestand zijn tegen de belasting van zware vrachtwagens. Het oprijden van de werf gebeurt steeds op risico van de klant. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de Klant en niet verhaalbaar op de Firma De Maere, noch op diens aangestelde, noch op de verzekeringsmaatschappij. Tevens is de klant ook aansprakelijk voor beschadigingen aan de vrachtwagens en/of machines ten gevolge van ongevallen op de werf.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1             De eigendom van alle door de Firma De Maere geleverde zaken blijft bij de Firma De Maere zolang de Klant een of meer facturen uit hoofde van deze overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan.
Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake vorderingen van de  tot vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen door de Klant van een zodanige overeenkomst.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1             In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van de woonplaats van de Firma De Maere territoriaal bevoegd.

 

Bijzondere acceptatievoorwaarden

 

 

 

Had u graag meer informatie?